Escola Oficial Idiomes La Seu d'Olot
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Esteu a: Inici, Tràmits, Gestions administratives
Mida text  A  A

Gestions administratives
Tràmits

Autorització

En cas de no poder venir personalment a recollir els certificat de Nivell Bàsic, Intermedi o Avançat, pot venir una altra persona amb l'autorització signada.

Descarregar imprès

Beques i ajuts

- Beques Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ofereix informació de les diferents modalitats d'ajuts i beques. Consulteu el web del Departament o cliqueu aquí

- Beques del Ministerio Educación Cultura y Deporte, termini obert fins al 3 d'octubre. Clica aquí

- Ajuts programa PARLA3 de terceres llengües de la Generalitat de Catalunya per a estudiants universitaris. Clica aquí


 

Veure enllaç

Canvi d'horaris

Els canvis d'horari es podran sol·licitar fins al darrer dia del mes d'octubre a la secretaría del centre (horari d'atenció al públic) perquè resolgui les peticions per ordre d'entrada la direcció del centre.

Descarregar imprès

Certificat A2 i B1

Els Certificats A2 i B1 es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell.

Es poden recollir a la secretaria de l'escola del 2 al 20 de juliol i a partir del mes d'octubre.

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols.

Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona omplint aquest document.


Repetició de curs - convocatòria addicional (tripitidors)

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

Convocatòria addicional (Tripitidors)


En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola es podrà autoritzar una convocatòria addicional en règim presencial. Aquesta s'haurà de sol·licitar i la direcció valorarà les circumstàmcies al·legades per l'alumne/a i el seu procés d'aprenentatge:

  • Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell (Bàsic, Intermedi o Avançat).
  • S'ha de sol·licitar presencialment amb el formulari adjunt i la documentació justificativa, si escau.
  • El termini de sol·licitud es del 2 al 10 de juliol.
  • La matrícula d'aquesta convocatòria es realitzarà presencialment a l'EOI els dies 11 i 12 de juliol, matins.

 

Descarregar imprès

Devolució de taxes
Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s'assenyalen:

a) Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 4 d'octubre.
b) Renúncia a les proves lliures per a l'obtenció del certificat B1, del certificat B2 o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públic es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.
c) Pagaments duplicats o per import superior.
d) No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matrículació, per l'import corresponent.
e) No-prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
f) En cas de trasllat a una altra comunitat auntònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preu públics s'han de formular mitjançant el model adjunt que s'ha de presentar preferentment a la secretaria de l'EOI.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes. Es perd la oficialitat.
Descarregar imprès

Drets d'imatge

En cas de formalitzar matrícula a l'Escola caldrà portar aquest imprès signat i entregar-lo a secretaria.

Descarregar imprès

Drets d'imatge, menors

L'alumnat menor d'edat que hagi formalitzat matrícula a l'Escola haurà de portar aquest imprès signat per el PARE/MARE o REPRESENTANT LEGAL.

Descarregar imprès

Instància general

Podeu fer servir el model d'instància per fer qualsevol sol·licitud al centre.

Descarregar imprès

Justificants faltes, menors

L'alumnat menor d'edat ha de justificar les faltes d'assistència amb l'imprès adjunt que haurà de lliurar al professorat un cop signat per pare/mare o representant legal.

Descarregar imprès

Renúncia de convocatòria

L'alumnat oficial podrà renunciar a la seva plaça fins al 29 de novembre de 2019.

- Es pot realitzar una renúncia per curs.
- La renúncia suposa perdre el dret d'assistir a classe i la de l'import de la matrícula però permet fer la matrícula com alumne oficial per al curs inmediatament posterior.
- No es perd la convocatòria.
 

Descarregar imprès

Sol·licituds de certificats

Per a sol·licitar un certificat acadèmic poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre, per telèfon o personalment en hores d'atenció al públic.

Veure enllaç

Sol·licitud certificat B2 i C1

Els títols de B2 o C1 del curs s’han de sol·licitar a la secretaria del centre presentant la següent documentació (original i fotocòpia):

 

Documentació
 

  • Sol·licitud títols no universitaris, descarrega'l més avall. Omplir l'imprès i lliurar-lo a secretaria (pot venir una altra persona en representació vostra sempre que sàpiga les vostres dades: nom i cognoms, adreça, data de naixement, municipi de naixement, etc.)
  • DNI, NIE o passaport
Si escau;
  • Carnet de família nombrosa i/o monoparental en vigència.
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Taxes d'expedició

 

El títol de B2 i C1 suposa el pagament d'unes taxes.

Taxes actuals:

  • Ordinària: 74,95€
  • Família nombrosa: 37,50€

 

Un cop feta la tramitació a l'EOI, l'import s’ha de fer efectiu a través dels caixers de LA CAIXA o per línia oberta i s’ha de retornar el resguard amb el justificant de pagament a l'escola.

Per l'horari d'atenció al públic, cliqueu aquí

 

El mes de juny i setembre no es tramitaran ni s'entregaran certificats. Durant el mes de juliol es tramitaran del 10 al 20 de juliol, matins o a partir del mes d'octubre.

Descarregar imprès

Trasllats d'expedient
Trasllat de matrícula durant el curs acadèmic

Després de formalitzar la matrícula en un centre, l'alumnat pot demanar continuar el curs en una altra escola, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva.

Termini: fins a l'últim dia lectiu del mes de febrer

La sol·licitud de matrícula s'ha de fer al centre de destinació mitjançant el model adjunt i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. En cas que no hi hagi vancant s'obrirà una llista d'espera.

Trasllat de matrícula en període no lectiu

Els alumnes oficials poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant el mes de juliol dins els terminis establerts.

Termini presentació sol·licituds: 15 i 16 de juliol
Termini resolució trasllat: 22 de juliol

La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb l'alumne a través del mitjà establert per a notificar l'acceptació o denegació del trasllat. La documentació que s'ha d'aportar és el resguard de pagament de la matrícula i la sol·licitud adjunta.

 

NOTA: L'alumnat que es matriculin el mes de juliol no podrà preinscriure's el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola. Tenir més d'un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents comporta l'anul·lació d'ambdós expedients.

Descarregar imprès

Imprès matrícula 19-20 Olot
Formulari de matrícula per a places lliures
Descarregar imprès

Imprès matrícula 19-20 CPD Ripoll
Formulari de matrícula per a places lliures
Descarregar imprès

EOI · Escola Oficial d'idiomes d'Olot
Av. St. Joan de les Abadesses, 20-22 2n pis T 972 26 21 08 F 972 26 48 78
contacte  •  mapa web  •  vincles d'interès  •  faq's  •  política de privacitat  •  avís legal  •  Política de cookies